Smaller Default Larger

Harmonogram rekrutacji 2016/2017 Wniosek dla kandydatów z rejonu      Wniosek dla kandydatów spoza rejonu


ZASADY REKRUTACJI DO KLASY I GIMNAZJUM IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W CIERPICACH

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. Poz.7), zarządza się, co następuje;

 1. Ustala się następujące kryteria przyjmowania kandydatów do klasy pierwszej Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Cierpicach oraz ich wartość punktową na rok szkolny 2016/2017.

Odział klasy pierwszej gimnazjum:

 1. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmowane będą z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców/opiekunów prawnych kandydaci objęci obowiązkiem szkolnym, mieszkający w obwodzie szkoły, posiadający świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. Granice obwodu ustala organ prowadzący szkołę.
 2. Zgłoszenia do klasy pierwszej gimnazjum na rok szkolny 2016/2017 przyjmowane będą zgodnie z terminem określonym w Zarządzeniu Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2016/2017 do publicznych gimnazjów i publicznych szkół ponadgimnazjalnych w województwie kujawsko – pomorskim (…)
 3. Lista przyjętych kandydatów z obwodu szkoły do klasy pierwszej gimnazjum zostanie podana do publicznej wiadomości w siedzibie Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Cierpicach zgodnie z terminem określonym w Zarządzeniu Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2016/2017 do publicznych gimnazjów i publicznych szkół ponadgimnazjalnych w województwie kujawsko – pomorskim (…)
 4. Składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o szczegółowych wynikach sprawdzianu oraz innych wymaganych dokumentów zgodnie z terminem określonym w Zarządzeniu Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2016/2017 do publicznych gimnazjów i publicznych szkół ponadgimnazjalnych w województwie kujawsko – pomorskim (…)
 5. Po przeprowadzeniu postepowania rekrutacyjnego wg zasad określonych w punkcie „g”, do pierwszej klasy gimnazjum może być przyjęty na wniosek rodziców/opiekunów prawnych kandydat zamieszkały poza obwodem szkoły jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.
 6. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 Ustawy o systemie oświaty, są przyjmowani w pierwszej kolejności do gimnazjum,
 7. Zgłoszenia/Wnioski rodziców/opiekunów prawnych do oddziału ogólnodostępnego klasy pierwszej gimnazjum na rok szkolny 2016/2017 przyjmowane będą w terminie określonym w Zarządzeniu Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2016/2017 do publicznych gimnazjów i publicznych szkół ponadgimnazjalnych w województwie kujawsko – pomorskim (…)
 8. W postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej gimnazjum dla kandydatów spoza obwodu, obowiązują kryteria zgodne ze statutem.
 9. Lista przyjętych kandydatów spoza obwodu szkoły do oddziału ogólnodostępnego klasy pierwszej gimnazjum zostanie podana do publicznej w siedzibie Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Cierpicach zgodnie z terminem określonym w Zarządzeniu Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2016/2017 do publicznych gimnazjów i publicznych szkół ponadgimnazjalnych w województwie kujawsko – pomorskim (…)
 10. Składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o szczegółowych wynikach sprawdzianu oraz innych wymaganych dokumentów zgodnie z terminem określonym Zarządzeniem Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/2016 do publicznych gimnazjów i publicznych szkół ponadgimnazjalnych w województwie kujawsko – pomorskim (…)
 11. Postępowanie uzupełniające (o ile szkoła będzie nadal dysponowała wolnymi miejscami) do klasy pierwszej gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017 przeprowadzone zostanie w dniu 26 lipca 2016 r. Wyniki postępowania uzupełniającego zostaną podane do publicznej wiadomości dnia 18 sierpnia 2016 r. ,w formie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, w siedzibie Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Cierpicach.
 1. Procedury odwoławcze.
 1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem.
 3. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, która kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 4. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 5. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania odwołania.
 6. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Harmonogram rekrutacji 2016/2017

Wniosek dla kandydatów z rejonu

Wniosek dla kandydatów spoza rejonu