Smaller Default Larger

Historia szkoły

 

Gimnazjum działa już dwunasty rok na podstawie Uchwały Nr IV/32/99 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 11 lutego 1999r.

W szkole jest sześć oddziałów, których liczebność nie przekracza 27 uczniów.

Gimnazjum posiada nowoczesną bazę lokalową - bibliotekę, stołówkę, siłownię, gabinet medyczny, siedem klasopracowni, z których jedna przystosowana jest do projekcji multimedialnych. Pracownia komputerowa wyposażona jest w nowoczesny sprzęt.

Program szkoły kładzie nacisk na wyrabianie charakteru uczniów i nauczenie ich wielu przydatnych umiejętności. Młodzież brała udział w realizacji działań dydaktyczno - wychowawczych poprzedzających nadanie szkole imienia Jana Kochanowskiego. W szkole odbywa się dużo konkursów i imprez. W corocznym kalendarzu imprez i uroczystości znajdują się: akcja "Sprzątanie Świata", Europejski Dzień Języków, Dzień Edukacji Narodowej, Gimnazjada na 11 listopada, Wieczór Kolęd i Pastorałek, Wiosenny Bieg Przełajowy o Puchar Dyrektora Gimnazjum, Międzynarodowy Dzień Teatru, Dzień Sportu i prezentacje ścieżek edukacyjnych.

 

Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych, konkursach wewnątrzszkolnych (przedmiotowych, sportowych, recytatorskim, ortograficznym), ale również konkursach pozaszkolnych. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych mogą liczyć na zrozumienie i pomoc nauczycieli.

 

Jednym z elementów integrujących jest posiadanie przez szkołę imienia i sztandaru. Gimnazjum w Cierpicach podjęło takie starania w sierpniu 2003 r., kiedy oficjalnie wystąpiono z wnioskiem o nadanie szkole imienia i sztandaru.

W wyniku głosowania uczniów, rodziców i nauczycieli na patrona szkoły wybrano Jana Kochanowskiego. Zespół nauczycieli powołany przez dyrektora szkoły opracował program pracy dydaktyczno-wychowawczej poprzedzający nadanie imienia szkole.

Program ten dotyczył realizacji wielu różnych przedsięwzięć w postaci konkursów, uroczystości, występów artystycznych, projektów, festynów itp. związanych z patronem szkoły. Celem programu było zarówno przybliżenie środowisku szkolnemu postaci Jana Kochanowskiego, podkreślenie znaczenia posiadania przez szkołę imienia i sztandaru, jak też integracja całej społeczności szkolnej wraz z rodzicami w dążeniu do wspólnego celu.

Po zrealizowaniu programu na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, w której uczestniczyli przedstawiciele Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego podjęto uchwałę w sprawie wnioskowania do Rady Gminy o nadanie imienia poety Jana Kochanowskiego.

       W dniu 26 listopada 2004 r. odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Jana Kochanowskiego i wręczenia sztandaru. Wydarzenie to miało bardzo podniosły charakter. Uczestniczyli w nim przedstawiciele władz gminnych, Rady Rodziców i oczywiście nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji oraz cała społeczność uczniowska.

Ustalono też, że dzień 26 listopada będzie co roku obchodzony jako Święto Szkoły Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Cierpicach.

Otrzymanie przez szkołę imienia stało się inspiracją do podejmowania różnych działań związanych z patronem.

W roku 2005 w dniu 26 listopada odbyło się uroczyste odsłonięcie płaskorzeźby odnoszącej się swoją treścią do postaci i twórczości Jana z Czarnolasu. Rzeźba ta stanowi trwały element dekoracyjny głównego holu naszej szkoły, a poprzez jej wyeksponowanie i odpowiednie zagospodarowanie otoczenia stała się szczególnym miejscem poświęconym patronowi szkoły. To właśnie pod tą rzeźbą uczniowie kończący naukę w gimnazjum często wykonują pamiątkowe zdjęcia.

 

Klub Przodujących Szkół

W dniu 12 grudnia 2008 r. odbyła się uroczystość przyjęcia Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Cierpicach do KLUBU PRZODUJĄCYCH SZKÓŁ. Uroczystość miała bardzo podniosły charakter i wspaniałą oprawę, a jej przygotowaniem i prowadzeniem zajęły się: pani Izabela Chyb i pani Hanna Zejfert. Oczywiście w uroczystości brała udział cała społeczność uczniowska gimnazjum, nauczyciele i wielu gości. Obok przedstawicieli władz oświatowych, Wójta Gminy Wielka Nieszawka pana Kazimierza Kaczmarka, przedstawicieli Nadleśnictwa Cierpiszewo, przedstawicieli Rady Rodziców swoją obecnością zaszczycili nas goście specjalni. Wszyscy goście z uznaniem i życzliwością wypowiadali się o naszym gimnazjum, które przecież już od prawie 10 lat jest ważną, aktywną i wyróżniającą się placówką edukacyjno-wychowawczą na terenie gminy.